OÜ ENTEC EESTI

Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu avaliku arutelu teade

17.08.2010

Narva Linnavolikogu 17.06.2010.a. otsusega nr 93 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneering, mis on koostatud Narva linna üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 597 ha. Maa-ala asub Kulgu ja Elektrijaama linnaosades piirnedes põhjast osaliselt Narva linna piiri ja Vaivara vallaga, Tallinn-Narva transiitraudteega, kirdest ja idast Kadastiku, Puuvilla ja Kulgu tänavatega, kagust ja lõunast Joala tänava, ning Juurdevoolu kanaliga. Planeeringu joonised ja seletuskiri ning keskkonnamõdu strateegilise hindamise aruanne on üleval Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee.

Planeeringu avaliku väljapaneku ajal laekus kaks kirja ettepanekutega. Ühes tehti ettepanek planeeringuala laiendamiseks, millega ei arvestata. Teises kirjas tehti ettepanek korrigeerida maakasutuse juhtfunktsiooni karjääri alal. Lähtuvalt sellest ettepanekust täpsustatakse planeeringu seletuskirja nii, et kaevandustegevust võib jätkata kuid kaevandustegevuse lõpetamisel tuleb ala ette näha haljasalaks nagu ka senises planeeringu lahenduses.

Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu avalik arutelu toimub 24. augustil 2010.a kell 14:00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis. Ettepanekute esitajatel on võimalik avalikul arutelul saada täiendavaid selgitusi ja lisainfot.

web by OK Interactive