OÜ ENTEC EESTI

Kehtestati Vanamõisa külas asuva Vahepõllu kinnistu ning Vanamõisa ja Lihulõpe külas asuva Lillevälja kinnistu detailplaneering

18.02.2013

Haljala Vallavalitsuse korraldusega 30. jaanuar 2013 nr 40 kehtestati Vahepõllu kinnistu ning Vanamõisa ja Lihulõpe külas asuva Lillevälja kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu lähteülesanne nägi ette Vahepõllu kinnistule ning Vanamõisa ja Lihulõpe külas asuva Lillevälja kinnistutele kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete rajamise, planeeringuala jagamise kruntideks koos kruntide ehitusõiguse ning teede ja tehnovõrkude asukoha määramisega ning maakasutuse sihtotstarbe muutmisega maatulundusmaast äri- ja transpordimaaks. Planeeringualal anti kruntide ehitusõigus, arhitektuurinõuded ja määrati teede ning tehnovõrkude asukohad.

Planeeringuala suurus on 22,8 ha.

web by OK Interactive