OÜ ENTEC EESTI

Sõlmiti leping OÜ-ga Eesti Keskkonnauuringute Keskus

07.08.2014

Entec sõlmis KUK-iga lepingu „Aastatel 2004-2014 EL ja KIK abirahadega rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite tõhususe hindamine“. Töö eesmärgiks on selgitada välja abirahadega rajatud või rekonstrueeritud reoveepuhastite (sh settetöötluse) tõhusus ja ebatõhususe korral selle põhjused ning anda soovitused, mille järgimine reoveepuhasti valikul, rekonstrueerimisel, rajamisel ja opereerimisel tagab puhasti sobivuse konkreetsetesse oludesse ning heitvee vastavuse vee erikasutusloa ja määruse nr 99 nõuetele. Töö tulemusena töötatakse välja metoodikad reoveepuhastite tõhususe hindamiseks ja operaatori pädevuse hindamiseks. Kaardistatakse abirahadega rekonstrueeritud või rajatud reoveepuhastid, neis kasutatav puhastus- ja settetöötlustehnoloogia ja nende põhiparameetrid ning hinnatud reoveepuhasti vastavus väljastatud vee erikasutusloa nõuetele ning määruste nr 99, 32 ja 49 nõuetele. Hinnatakse reoveepuhastite tõhusust vastavalt väljatöötatud metoodikale.
web by OK Interactive