OÜ ENTEC EESTI

Vaivara valla üldplaneeringu avalik väljapanek 21.04.2010-19.05.2010

09.04.2010

Vaivara Vallavalitsus teatab, et Vaivara Vallavolikogu 08.04.2010.a. otsusega nr 33 võeti vastu ning suunati avalikule väljapanekule Vaivara valla üldplaneering.

Kogu valda hõlmava uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, maakasutuse juhtfunktsioonide määramine ning edaspidiseks planeerimiseks, projekteerimiseks, arendustegevuseks ja maa ning veelalade kasutamiseks reeglite sätestamine. Üldplaneeringu käigus toimus võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate keskkonnamõjude strateegiline hindamine, mille tulemusi kajastav aruanne on avalikustatud varem eraldi. Üldplaneeringuga täpsustatakse maakonna teemaplaneeringut rohevõrgustike osas ja määratakse arvestades keskkonnmõju hindamise tulemusi säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimused üldplaneeringu elluviimiseks.

Vaivara valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub tööpäeviti Vaivara vallamaja hoone fuajees (Pargi tn 2, Sinimäe alevik), Olgina raamatukogus (Narva mnt 12, Olgina alevik), Vaivara raamatukogus (Poe tn 3, Vaivara küla) ning veebiaadressil www.vaivaravald.ee/dp.

Avaliku väljapaneku ajal võib esitada üldplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kohapeal või saata need postiaadressile (Vaivara Vallavalitsus, Pargi 2, Sinimäe alevik 40101 Ida-Virumaa) või e-posti aadressile (vaivara@vaivara.ee).

Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 01.06.2010 kell 13.00 Vaivara vallamajas (Pargi tn 2, Sinimäe alevik).

web by OK Interactive