OÜ ENTEC EESTI

Kehtestati Audru valla üldplaneering

19.05.2010

Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrusega nr 19 kehtestati uus Audru valla üldplaneering, mille eesmärgiks on valla arengusuundade määramine ja territooriumi maakasutuse planeerimine.

Võrreldes seni kehtinud üldplaneeringuga on uue üldplaneeringu eripärad:
- intensiivsema elamuehituse ja äriotstarbelise maakasutuse suunamine Audru ja Pärnu vahelisele alale (ärialad on kavandatud valdavalt olemasoleva ringraja ja elamute vahele);
- tööstuspiirkonna arendamine Lemmetsa küla ida osas;
- elamuehituseks lubatavate maaüksuste suuruse piiramine, et tagada valdaval osal valla territooriumist looduslähedane ja ajaloolist arengut järgiv hajaasustusviisiline maakasutus ja suunata kompaktsem hoonestus Audru ja Pärnu vahelisele alale ning olemasolevate külakeskuste lähistele;
- Audru poldri piirkonnas maakasutuse reguleerimiseks (enne seal edasiste detailplaneeringute koostamise jätkamise lubamist) poldri ala käsitleva valla osaüldplaneeringu kohustuse määramine, eesmärgiga hinnata täpsema üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise käigus kumulatiivseid mõjusid kogu Audru poldri piirkonnas;
- rohevõrgustiku täpsustamine lähtuvalt kehtivast Pärnu maakonna teemaplaneeringust Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, eesmärgiga suurendada või ümber suunata üksikutes kohtades varem maakonna tasandil spetsialistide poolt valitud rohevõrgustik;
- ehitustegevuse ja maakasutuse osas täpsete nõuete ja reeglite seadmine, et tagada vallale tõhus administratiivne kontroll.

Üldplaneering määrab lisaks tiheasustuse ja hajaasustuse ning detailplaneeringu kohustusega ala piiri kulgemise.

Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsioon ehk maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused on aluseks edasisele planeeringute koostamisele, maakorraldusele ja ehitustegevusele. Uus üldplaneering on detailplaneeringute koostamise ja projekteerimise (sh projekteerimistingimuste väljastamise) ja maakasutuse määramise aluseks ning loob eeldused maakasutuseks ja ehitustegevuseks.

Üldplaneering täpsustab Pärnu maakonna teemaplaneeringut Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused väärtuslike maastike piiride ja rohevõrgustiku haaratud alade suuruse osas. Maakonnaplaneeringuga võrreldes on valdavalt rohealade osakaalu suurendatud.

Planeeringu elluviimisest tekkiv mõju on hinnatud Audru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes. Üldplaneeringu elluviimisest tekkivaid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ei ole eraldi käesolevas üldplaneeringus välja toodud.

Kokkuvõttes toetab üldplaneering Audru valla arengukavas aastateks 2001-2012 seatud eesmärkide täitmist, luues nende elluviimisele eeldused ja tagades sealjuures läbi keskkonnatingimuste määramise säästva ja tasakaalustatud keskkonna arengu. Üldplaneeringu järgse arengu kavandamisega ei kaasne seaduse mõistes olulist mõju ette nägevaid objekte.

web by OK Interactive