OÜ ENTEC EESTI

Narva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

28.06.2010

Narva linna üldplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Narva Linnavolikogu 15.05.2008. aasta otsusega nr 150.
 
Narva linna üldplaneering koostatakse olemasoleva Narva linna üldplaneeringu 2000-2012 uuendamiseks, kuna olemasolev üldplaneering ei täida enam linna arengu vajadusi ja eesmärke. Üldplaneeringu eesmärgiks on linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringu koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.
 
Üldplaneeringu koostamise algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Narva Linnavolikogu (Peetri plats 1, 20308 Narva), koostamise korraldaja on Narva Linnavalitsus (Peetri plats 5, 20308 Narva), koostaja on AS Pöyry Entec (Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn; üldtelefon 6177430, faks: 6177431, e-post: entec.ee@poyry.com).
 
Keskkonnamõjude strateegilise hindamise järelevalvaja on Keskkonnaameti Viru regioon (Pargi 15, 41537 Jõhvi). Piiriülese keskkonnamõju esinemist ei eeldata.
 
Narva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega saab tutvuda Narva Linnavalitsuses (kabinet 301a, tööpäevadel kell 8.30–12.00 ja 13.00-17.00) ja AS Pöyry Entec kontoris (tööpäevadel kell 9.00-17.00) 5. juulist kuni 26. juulini 2010.a. Aruandega ja üldplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda AS Pöyry Entec veebilehel (www.entec.ee) ning Narva linna veebileheküljel (www.narvaplan.ee).
 
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta saab saata kirjalikult või e-maili teel 05.07.-26.07.2010. a AS-le Pöyry Entec. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 27. juulil 2010. a kell 15.00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis.
Narva_YP_KSH_aruanne_avalikustamisele.pdf
web by OK Interactive