Vaivara valla osa üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH programmi avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu teade

10.01.2011

Vaivara valla osa üldplaneering „Valla osa üldplaneeringu algatamine olulise ruumilise mõjuga Auvere ja Arumäe küla tuulepargi asukoha valiku määramiseks“  ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Vaivara Vallavolikogu 25.11. 2010. aasta otsusega nr 70.

Algatatud planeeringu eesmärk on olulise ruumilise mõjuga Auvere ja Arumäe küla tuulepargi asukoha valiku määramine. Vastavalt planeerimisseaduse § 292 lõikele 1 ja 6 määras maavanem olulise ruumilise objekti üldplaneeringuga planeeritava maa-ala suuruseks ca 1690ha. Osa üldplaneeringu ala asub Vaivara vallas, Sinimäe alevist kagu suunas. Planeeringuala laiub Auvere ja Arumäe külade vahelisel maatulundusmaal, piirnedes Tallinn-Narva raudteega ja jäädes sellest lõuna poole.Planeeringudokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Vaivara Vallavolikogu (Pargi 2, Sinimäe 40101, Ida-Virumaa), planeeringudokumendi koostamist korraldab Vaivara Vallavalitsus (Pargi 2, Sinimäe 40101, Ida-Virumaa, tel 39 29 000, vaivara@vaivara.ee). Planeeringudokumendi ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja on AS Pöyry Entec (Lõõtsa 2a, Tallinn 11415, tel 61 77 430, entec.ee@poyry.com). Keskkonnamõjude strateegilise hindamise järelevalvaja on Ida-Virumaa Keskkonnateenistus (Pargi 15, 41537 Jõhvi). Piiriülese keskkonnamõju esinemist ei eeldata.

Vaivara valla osa üldplaneeringu algatamise otsusega, osa üldplaneeringu eskiislahendusega ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikul 12.01.2011.-26.01.2011. a Vaivara Vallavalitsuses või veebilehel (www.vaivara.ee) ning AS Pöyry Entec kontoris või veebilehel (www.entec.ee).

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi  ja osa üldplaneeringu eskiislahenduse kohta saab saata kirjalikult või e-maili teel 12.01.-26.01.2011. a AS-ile Pöyry Entec (Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn või entec.ee@poyry.com). Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi  ja osa üldplaneeringu avalik arutelu toimub 27. jaanuaril 2011. a kell 14.00 Vaivara Vallavalitsuses koosolekute ruumis.