Sõlmiti leping AS-ga KOVEK

29.01.2013

Vastavalt riigihanke nr 135420 tulemusele sõlmiti AS Entec Eesti ja AS KOVEK vahel Ääsmäe veemajandusprojekti I etapi raames konsultatsioonileping. Lepingu sisuks on Ääsmäe asula ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ning –rajatiste projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuste osutamine.