OÜ ENTEC EESTI

Lavassaare valla üldplaneeringu KSH aruanne

Lavassaare valla üldplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Lavassaare Vallavolikogu 09.02.2010. a otsusega nr 2.

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on lähtuvalt säästvast ja tasakaalustatud arengust valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine. Üldplaneeringuga määratakse valla üldised kasutamis- ja ehitustingimused.

Lavassaare valla üldplaneeringu KSH programm on heakskiidetud Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni poolt 26.10.2010. a kirjaga nr PV 6-8/18284-5.  

Failid:
Lavassaare valla üldplaneeringu keskkonnamõjude hindamise aruanne
web by OK Interactive