OÜ ENTEC EESTI
Vaivara valla osa üldplaneering „Valla osa üldplaneeringu algatamine olulise ruumilise mõjuga Auvere ja Arumäe küla tuulepargi asukoha valiku määramiseks“ ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Vaivara Vallavolikogu 25.11. 2010. aasta otsusega nr 70.

Algatatud planeeringu eesmärk on olulise ruumilise mõjuga Auvere ja Arumäe küla tuulepargi asukoha valiku määramine. Vastavalt planeerimisseaduse § 292 lõikele 1 ja 6 määras maavanem olulise ruumilise objekti üldplaneeringuga planeeritava maa-ala suuruseks ca 1690ha. Osa üldplaneeringu ala asub Vaivara vallas, Sinimäe alevist kagu suunas. Planeeringuala laiub Auvere ja Arumäe külade vahelisel maatulundusmaal, piirnedes Tallinn-Narva raudteega ja jäädes sellest lõuna poole.
Failid:
Vaivara valla osa üldplaneeringu KSH programm
Lisa 1
OÜP eskiis, Seletuskiri
OÜP eskiis, Asendiskeem
OÜP eskiis, Tugiplaan
OÜP eskiis, Tuulegeneraatorite paigutusjoonis 1
OÜP eskiis, Tuulegeneraatorite paigutusjoonis 2
OÜP eskiis, Väljavõte Vaivara valla üldplaneeringu ja rohevõrgustiku kaardist
web by OK Interactive