Jäätmejaamade projekteerimine

 

Jäätmejaamad on jäätmekogumisrajatised, kus võivad toimuda järgmised tegevused:Jäätmejaamade rajamine võimaldab kohalikul omavalitsusel täita seadusandlusega temale pandud vastutust jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise korraldamise eest oma haldusterritooriumil.

Jäätmejaama projekteerimisel on lähtematerjaliks kohaliku omavalitsuse jäätmekavas toodud piirkonniti tekkivad jäätmekogused, mille abil määratakse jäätmejaama projektis nii kogutavad jäätmeliigid kui ka kogumismahutite ja maa-ala suurus. Lisaks määratakse jäätmejaama projektis kogumiskonteinerite arv, platsi katendi, piirde ja värava ning valvurimaja konstruktsioon, kommunikatsioonide vajadus ja põhilahendused ning jäätmejaama haljastus. 

Entec Eesti OÜ on koostanud Orissaare vallas Maasi jäätmejaama eel- ja tööprojekti ning töö “Võru maakonna jäätmejaamade asukoha valik ja tüüpprojekti väljatöötamine”.

Jäätmemajandus