OÜ ENTEC EESTI

Veevarustus ja kanalisatsioon


Viru-Nigula Vallavalitsus Kunda suletud prügila nõrgvee käitlemise rekonstrueerimise projekteerimine 2018 
Ribbon Consult OÜ Liivaranna tee 18 VK audit 2018 
Viimsi Vallavalitsus Laiamäe tee 11 sademevee ärajuhtimise eksperthinnang 2018 
OÜ Puka Vesi Pukamõisa reoveepuhasti tööprojekti ekspertiis 2018 
YIT Infra Eesti AS Maardu linna Kroodi tööstus- ja Maardu järveäärse piirkonna ühisveevärgi ning-kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd 2018- 
OÜ Kohila Maja Aespa ja Vilivere ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ – projekteerimistööde II etapp 2018- 
AS Merko Ehitus Eesti Kumna ja Tutermaa ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine 2017-2018 
AS Tallinna Vesi/Pöyry Environment Oy Tallinna reoveepuhastusjaama puhastusprotsessi massibilansi koostamine ning reoveesette käitluse tehnoloogia kontseptsiooni analüüs 2017-2018 
AS Tallinna Lennujaam / Lemminkäinen Eesti AS Tallinna lennujaama vee-erikasutusloa seirekava koostamine 2017 
AS Tallinna Tööstuspargid Nuia tänava reovee- ja sademeevee torustikud. Välisvõrkude audit. 2017 
Royal Residence Hotel & Spa Rannamäe tee 3 ja 3a VKKV audit 2017 
Plaan 2 OÜ Sitska tee 29 VK audit 2017 
Mäetaguse Kommunaal OÜ Mäetaguse reoveepuhasti kõrvale kompostväljaku projekteerimine 2017 
Toila vald Toila ÜVK arendamise kava ühisveevõrguskeemi ajakohastamine 2017 
Polar Vara OÜ Tammelaane tee, Suur-Jaani, Taga-Jaani ja Käbi tee sademevee äravoolu ehitusprojekti koostamine 2017 
Lunden Food OÜ Lunden Food tootmistsehhi reovee puhastusprotsessi audit 2017 
Tartu linn Väike – Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekti koostamine ja Väike – Anne kanalisse suubuva sademevee käitlemine 2017 
AS Tallinna Vesi Tallinna reoveepuhastusjaama kaldakaevu rekonstrueerimise tööprojekti koostamine 2017 
Polar Vara OÜ Pringi külas kolme detailplaneeringu ala sademevee äravoolu eskiislahenduse koostamine 2016 
K-Projekt AS Koru kinnistu veetöötlusjaama projekteerimine 2016 
Primera Residence Development & Construction LLC Jõeveehaarde pumpla ja torustiku ning veetöötluse ekspertiis. Teleti, Georgia 2016 
RKAS/AS Telora-E Rahvusraamatukogu veevarustuse- ja kanalisatsiooni audit 2016 
RKAS/AS Telora-E Maarjamäe memoriaali sademeveesüsteemi audit 2016 
AS Terrat Kohtla-Järve linna Oru linnaosa ja Jõhvi valla vahelise joogivee magistraaltorustiku, reovee survekollektori, joogivee ülestõstepumpla ja reoveepumpla projekteerimis- ja ehitustööd II 2016 
AS Toila V.V. Tehnoloogilise projekti koostamine Toila Lepa tn ÜVK rajamiseks 2015 
Mäetaguse Kommunaal OÜ Kiikla küla kanalisatsiooniuuringu koostamine  2015 
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus Aastatel 2004-2014 EL ja KIK abirahadega rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite tõhususe hindamine, II etapp 2015-2016 
Lemminkäinen Infra Oy/FCG Design and Engineering Ltd Tihase DN 2300 tunnelkollektori rekonstrueerimine 2015- 
Kose Vesi OÜ Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ja rajatiste ning kaugküttetorustike rekonstrueerimine 2015- 
Lemminkäinen Eesti AS Vatsla piirkonna veemajandusprojekti projekteerimistööd 2015 
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus Aastatel 2004-2014 EL ja KIK abirahadega rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite tõhususe hindamine, I etapp 2014-2015 
AS Saarte Liinid Sõru sadama veetöötluse tehnoloogia ekspertiis 2014 
Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet AÜ Ivuška ning sellega piirneva maa-ala sademe- ja drenaaživee ärajuhtimise projekteerimistööd 2014-2015 
Paldiski Linnahoolduse OÜ Paldiski linn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2015 
Järve Biopuhastus OÜ Tehnoloogiliste projektide koostamine tööle „Kohtla-Järve Oru elanikele nõuetele vastava joogivee varustamise ja reovee puhastamise ning ärajuhtimise alternatiivide võrdlus. 2014 
Lohusuu Vallavalitsus Vilusi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimistööd 2014 
Priisle 8 KÜ Priisle 8 kinnistu dreenitorustike projekteerimine 2014 
Maalink OÜ Sakala 11 kinnistu VK välisvõrkude ja teekatendite taastamise tööprojektide koostamine 2014 
FEB / Rabatron Projekt OÜ Paldiski mnt 247a kinnistu veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademevee ärajuhtimise ehitusprojekt 2014 
Toila Vallavalitsus Tehnoloogiline projekt Toila Gümnaasiumi ühendamiseks Toila valla veevõrguga 2014 
ARH + OÜ Eksperthinnang reaovee immutamisele 2014 
ELVESO AS ELVESO AS ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni projekteerimistööd Rae vallas 2013-2014 
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus kompostimisväljaku sademeveetorustiku ehitamise omanikujärelevalve 2013 
AS KOVEK Kotka tee ÜVK ja tee-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus 2013 
Kiili KVH Lähtse-Nabala ÜVK hankedokumentide koostamine 2013 
OÜ Kaamos Ehitus Kadaka tee 193, 195 ja 195d kinnistute detailplaneeringu ala teede ja trasside ehitusprojekti koostamine 2013- 
AS Estonian Cell Eksperthinnangud reoveepuhasti laiendamisele 2013 
AS Nissi Soojus Riisipere ja Lehetu kinnistutel vee- ja kanalisatsioonirajatistele isiklike kasutusõiguste seadmine 2013 
Toila vallavalitsus Toila valla ÜVK arendamise kava uuendamine 2013 
AS KOVEK Ääsmäe asula ÜVK torustike ja rajatiste projekteerimis-ehitustööde omanukujärelelvalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine 2013-2014 
AS Nordecon Saku aleviku puurkaev-pumplate ja veetöötlusjaamade projekteerimine 2012-2013 
Bradford OÜ Reovee immutamise eksperthinnang 2012 
Lemminkäinen Eesti AS Kehra-Ülejõe VK ehitusprojekti korrektuur 2012 
Lemminkäinen Eesti AS Saue linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni laiendamise projekteerimistööd 2011- 
Emajõe Veevärk / OÜ Keskkonnaprojekt Elva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapp. FIDIC Insener ja omanikujärelevalve. 2011-2014 
Telora-E Põltsamaa, Kolga-Jaani, Pajusi valla ÜVK rekonstrueerimine. Omanikujärelevalve 2011- 
Tallinna Vesi Tildri tn VK ehitusprojekt 2011- 
Tahkuranna vallavalitsus Reiu ja Uulu VK omanikujärelevalve 2011 
Tallinna Vesi Soo, Kotka, Jugapuu tn VK torustike ehitusprojekt 2010-2011 
AS Kovek Saue-Vanamõisa FIDIC Insener ja omanikujärelevalve 2010-2011 
Telora-E Vändra reoveepuhasti. Omanikujärelevalve. 2010-2012 
Telora-E Aseri reoveepuhasti. Omanikujärelevalve. 2010-2013 
Pärnu Vesi / Infragate Eesti Pärnu veemajandusprojekt. Omanikujärelevalve 2010-2011 
Maardu Vesi Maardu linna Kallavere elamupiirkonna VK projekt 2009-2010 
Kiili KVH Kiili alevi ja Luige aleviku VK rajatiste projekt 2009- 
Viimsi Vesi ÜF rahastamistaotlus koostamine 2009 
ECORYS Nederland BV Narva linna veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemi rekonstrueerimise ÜF rahastamistaotluse hindamine 2009 
Toila Vallavalitsus Toila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava  2009 
Ambla Vallavalitsus  Ambla aleviku ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava projekteerimise ja ehitamise I etapi projekti juhtimine 2009 
Anija Vallavalitsus Anija valla külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemide projekti ekspertiis  2009 
Viimsi Vesi AS Viimsi Vesi nõustamine Muuga sadama puhasti käitamisel ja ettepanekute koostamine puhastustulemuste parendamiseks 2009 
Anija Vallavalitsus Kehra linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni süsteemide põhiprojekti ekspertiis 2008 
AS Elveso Rae valla, Assaku aleviku osalise ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni projekteerimine 2008-2010 
Arco Ehitus OÜ Ida-Saaremaa valdade vee- ja kanalisatsioonirajatised:Liiva, Piiri ja Hellamaa küla torustike ning Orissaare aleviku torustike projekteerimistööd 2008 
OÜ Intrast Läti Vabariiki rajatava Glaskeki tootmishoone veevarustuse, reovee- ja sajuveekanalisatsiooni välistorustike ehitusprojekt. 2008 
Paldiski Linnavalitsus Paldiski linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava. 2008-2009 
AS Viimsi Vesi Viimsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava uuendamine. 2008 
AS Tallinna Vesi Nõmme 9 kanalisatsiooni piirkonna projekt + kinnistute liitumisprojektid. 2008 
AS Tallinna Vesi Nõmme 10 kanalisatsiooni piirkonna projekt + kinnistute liitumisprojektid. 2008-2009 
AS Kuressaare Veevärk  Kuressaare linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava korrektuur.  2007-2009 
AS Elveso  Järveküla pumpla ja survetorustiku ehitusprojekt.  2007 
TÜ Taevasmaa  Mullikmäe detailplaneeringu ala veetorustike ehitusprojekt.  2007 
Eraisikust tellija  Vabaduse pst 199D vee- ja kanalisatsiooni ehitusprojekt.  2007 
Häädemeeste Vallavalitsus  Häädemeeste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamine.  2007 
Tallinna Tehnikaülikool  Tallinna Tehnikaülikooli õppekorpuste vahelise ala sademetevee torustiku arvutus ja eksperthinnang.  2006 
AS Elveso  Jüri aleviku reovete puhastusseadmete kompleksi rekonstrueerimise omanikujärelevalve.  2006-2007 
AS Tartu Veevärk  Tartus, Aardla 95 asuvale krundile rauaeraldusseadmete projekteerimine. 2006-2007 
AS Tartu Veevärk  Tartu linnas Laululava ja Vanemuise survetõstmispumplate projekteerimine.  2006-2007 
OÜ Constant Kivi  Rae vallas Vaida alevikus, Golfi teel ja Tuuliku teel vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojekt.  2006-2007 
Maardu Linnavalitsus  Maardu linna tööstusrajooni reoveekanalisatsiooni eelprojekti ning tööstusrajooni veevarustuspiirkondade määratlemine.  2006 
Sillamäe Linnavalitsus  Sillamäe linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava.  2006 
Compact Kinnisvara OÜ  Veetorustiku projekt Tallinnas Pärnu maanteel Nõmme keskväljakult raudtee poole kuni Kõue tn otsani.  2006 
AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis  Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS trollibusside pesula vee korduvkasutusseadme valik ja sidumisprojekt.  2006 
Ramboll Finland OY  Ehitusjärelevalve Pärnu, Sindi linna ning Audru, Paikuse valla vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamisel. 2006-2008 
Vensen AS  Raamleping: torustike ja pumplate ehitusprojektid vastavalt Rae vallas Lagedi vee, kanalisatsiooni ja sadeveekanalisatsiooni arendamisprojektile.  2006-2007 
Jõhvi Vallavalitsus  Jõhvi valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arengukava.  2006 
Maardu Linnavalitsus  Maardu linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arenduspiirkonnad.  2006 
AS Tallinna Vesi  Endla ja Pärnu mnt vahelise ala vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine Tallinnas.  2006 
OÜ Masterbuilders  Saku valla, Lokuti küla, Tõdva kinnistu detailplaneeringu ala veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja drenaažisademeveetorustike ehitusprojekt.  2005 
AS Viljandi Veevärk  Rahastamistaotluse koostamine Viljandi maakonna veemajandusprojektile.  2005-2008 
AS Tallinna Vesi  Vabaduse puiestee sadevee väljalaskude projekteerimine.  2005 
AS Tartu Veevärk  Tartu linna sademeveeskeem (mudel).  2005-2006 
AS Tartu Veevärk  Tartu linna veevõrgu survetsoonideks jaotamise ning Tammelinna ja Veeriku veetorustike dimensioneerimine. 2005 
AS Tallinna Vesi  Kose sademe- ja kuivendusvee ärajuhtimise skeem.  2005-2006 
PIC Eesti AS  Jüri aleviku ja Maardu linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojekt.  2005 
Soil and Water Ltd  Hamina veevõrgu mudeli skeleti koostamine. Soome.  2005 
OÜ Eramaja.ee  Kepsu 5. mü tee, gaasivarustuse, tänavavalgustuse ning vee- ja kanalisatsioonitorustike ning veeviimarite ehitusprojekt. 2005 
AS Tallinna Vesi  Lasnamäe-Kloostrimetsa vahelise veetorustiku projekteerimine.  2005 
AS Viimsi Vesi  Viimsi valla Prangli saare ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arengukava korrektuur. 2005 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus  Vaivara ohtlike jäätmete keskuse (OJK) heitvete käitlemise parendamine.  2005 
Maardu Linnavalitsus  Maardu linna Muuga aedlinna sajuveeskeemi arengukava. 2004-2005 
Järve Biopuhastus OÜ  Teostatavusuuringu ja EL rahastamistaotluse koostamine Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide renoveerimiseks 2. 2004-2005 
EU / Fichtner / Plancenter  ISPA Veemajanduse Programmi tehnilise abi projekt Satu Mares, Rumeenia. Veevarustuse- ja kanalisatsioonivõrgu modelleerimine.  2004 
AS Viimsi Vesi  Muuga sadama reoveepuhasti rekonstrueerimisvajaduse hindamine. 2004 
SOFINEX / S.H.E.R. Ingenieurs-Conseils s.a Narva-Jõesuu veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi parendamise projekt. Tasuvusuuring.  2004 
EU ISPA / HYDEA  Tartu vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine ja rekonstrueerimine. 2004 
OÜ Ednabal  Keila vallas Kulna külas vee- ja kanalisatsioonivõrgu ehitusprojekt. 2004 
OÜ Varitela  Rae vallas Peetri külas Uusmaa ja Vägeva maaüksuste piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojekt.  2004 
Paldiski Vesi OÜ  Paldiski linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni renoveerimise omanikujärelevalve.  2004 
AS Viru Vesi  Viru Keemia Grupp AS-i sademevee kollektori renoveerimise ja planeeritava tee kuivenduse tehnilise lahendus.  2004 
Maardu Linnavalitsus  Maardu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava korrektuur.  2004 
EU / FKSM  Viljandi reoveepuhasti projekteerimine.  2004-2005 
Saarde Vallavalitsus  Saarde valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava. 2003-2004 
Kilingi-Nõmme Linnavalitsus  Kilingi-Nõmme linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava  2003-2004 
Kohtla-Järve Linnavalitsus  Teostatavusuuringu ja EL rahastamistaotluse koostamine Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide renoveerimiseks. 2003-2004 
Soil and Water Ltd. Espoo veevõrgu mudeli skeleti koostamine. Soome.  2003 
EL / SAFEGE / Soil and Water  Pärnu jõe alamvalgala väikeasulate tehnilise abi projekt. 2003-2005 
Toila Vallavalitsus  Toila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava. 2003 
AS Viimsi Vesi  Viimsi valla Metsakasti küla vee- ja kanalisatsiooni skeem. 2003 
AS Viimsi Vesi  Viimsi valla Randvere küla vee- ja kanalisatsiooni skeem. 2003 
AS Viimsi Vesi  Viimsi valla Muuga küla vee- ja kanalisatsiooni skeem. 2003 
Juuru Vallavalitsus  Juuru valla ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni arendamise kava.  2003 
Põltsamaa Linnavalitsus  Põltsamaa reoveepuhasti aeratsioonisüsteemi rekonstrueerimise II etapi omanikujärelevalve. 2003 
Kõrgessaare Vallavalitsus  Kõrgessaare reoveepuhasti settekätluse renoveerimise projekteerimine. 2003 
Lavassaare Vallavalitsus  Lavasaare valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava. 2003 
AS Tallinna Vesi  Sademevee puhastite asukoha valik Nõmme piirkonnas.  2003 
AS Keskkonnaehitus  Jõelähtme prügila kanalisatsioonitorustik. Modelleerimine, tehniline projekt, tööjoonised. 2002-2003 
Viru Keemia Grupp  Laenutaotluse koostamine NEFCO-le esitamiseks VKG gradiiride renoveerimise projekti kohta. 2002 
AS Narva Vesi  Narva linna 5 piirkonna veevarustuse ja kanalisatsiooni dimensioneerimine. 2002 
Viimsi Vald  Püünsi küla veevarustuse ja kanalisatsiooni skeemi koostamine. 2002 
EC / SAFEGE  Valga veevõrgu ja kanalisatsiooni laiendamine ja rekonstrueerimine. 2002 
Kõrgessaare Vald  Kõrgessaare puhasti reostuskoormuse mõõtmine. 2002 
AS Tallinna Vesi  Kadaka pst. ja Kalda tn. vahelise piirkonna reoveekanalisatsiooni ehituse ja veetorustike renoveerimise projekteerimine. 2001 
Viimsi Vald  Rohuneeme piirkonna veevarustuse skeemi koostamine. 2001-2002 
Viimsi Vald  Viimsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamise tasuvuse uuring. 2001-2002 
Viimsi Vald  Viimsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava. 2001-2002 
Surju Vald  Surju ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava. 2001-2002 
Tahkuranna Vald  Tahkuranna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava. 2001-2002 
Tallinna Keskvangla  Reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine. Projektijuhtimine. 2001-2002 
Põltsamaa Vald  Pajusi valla, Põltsamaa valla ja Põltsamaa linna territooriumidel paiknevate puurkaevude osaline inventeerimine. 2001 
Soome Keskkonnaministeerium / Soil and Water Ltd. Kunda prügila nõrgvete puhasti. Eelprojekt. Pakkumisdokumentatsioon. 2001-2002 
AS Haapsalu Veevärk  Haapsalu, Veskiviigi ja Bürgermeistri Holmi piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatised. 2001 
DHV Consultants BV  Pärnu jõe alamvesikonna majanduskava koostamine. 2001 
Tartu Õlletehas  Õlletehase reostuskoormuse uuring. 2001 
Tallinna Linn/ AS Eesti Veevärk  Tallinna linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava. 2000 
AS Viljandi Veevärk  Kösti reoveepuhasti tehnoloogiline eelprojekt. 2000 
AS Tallinna Vesi/ Soil and Water Ltd.  Tallinna veevarustuse ja kanalisatsiooni GIS arendus. 2000-2001 
AS Tartu Veevärk  Tartu Anne veehaarde joogiveepuhasti ja II astme pumpla tehnoloogia projekteerimine. 2000 
Heiti Elster  Keila linna, Kullerkupu tn. vee- ja kanalisatsioonitorustiku tehniline projekt. 2000 
RambØll AS  Narva linna veevõrgu hüdraulilise modelleerimise eeltööd. 2000-2001 
AS Järvakandi Klaas  AS Järvakandi Klaas tuletõrje veevarustuse projekteerimine. Eelprojekt. Tööjoonised.  2000 
AS Maardu Elamu  Maardu linna Muuga aedlinna piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava. 2000 
Maardu Linnavalitsus  Maardu linna Kallavere piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava. 2000 
Viimsi Vallavalitsus  Viimsi valla veevarustuse ja kanalisatsiooni objektide kaardistus. 2000 
Keskkonnaministeerium  Eesti väikelinnade veemajanduse infrastruktuuri parandamise programmi koordineerimine ja projektide juhtimine. 2000 
Keskkonnaministeerium  ISPA projekti ettevalmistus. Viljandi uus reoveepuhasti. 2000 
OÜ Joonprojekt  Saku õlletehase keedukoja rekonstrueerimine. Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa tehniline projekt. 2000 
Saku Õlletehase AS  Saku õlletehase parkla sajuveekanalisatsioon. 2000 
AS Keila Vesi  Keila linna sadevee kanalisatsiooni projekteerimine. Tööjoonised.  2000 
AS Põlva Vesi  Põlva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava. 2000-2001 
AS Eesti Veevärk  Keila linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava. Tehnilised tööd.  2000 
EU-Phare / Eesti Veevärk / AS Keskkonnaehitus  EU-Phare LSIF 98 programmi raames Rapla veevõrgu tehnilise projekti ja tööjooniste koostamine. 2000 
Juuru Vallavalitsus  Juuru aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni eeluuring.  2000 
AS Maardu Elamu  Kallavere veevõrgu hüdrauliline modelleerimine. 1999 
Räpina Linnavalitsus  Räpina ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni perspektiivskeemi koostamine. 1999 
PHARE / Pärnu Maavalitsus  Rahvusvahelise koostööprojekti BERNET konsulteerimine. 1999-2001 
Kärdla Linnavalitsus  Kärdla spordistaadioni drenaaz. Tööjoonised.  1999 
Taani Keskkonnaagentuur/ RambØll  Põltsamaa, Kunda, Viljandi, Sindi ja Kiviõli veevõrgu hüdrauliline modelleerimine.  1999-2001 
Soome Keskkonnaministeerium/Maa ja Vesi OY / Viatek  Estonia Small Municipalities Water and Wastewater EU-Accession Programme – Preparation of Feasibility Studies for Kärdla, Kunda, Kadrina, Maardu, Türi and Räpina Municipalities.  1998-1999 
Taani Keskkonnaagentuur/ RambØll  Põltsamaa, Põlva, Otepää, Viljandi, Sindi ja Kiviõli veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise tasuvusuuringud.  1998-1999 
Viimsi Vallavalitsus  Viimsi veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava. 1998-1999 
Taani Keskkonnaagentuur/ RambØll  Aruküla veevarustuse peatorustik. Ehitusjärelevalve. 1998-1999 
AS Tallinna Vesi  Tallinna Veepuhastusjaama tehnoloogiline ja majanduslik analüüs. 1998-1999 
Britannic Eesti AS  Näpi puidukompleksi palgilaoplatsi drenaaz. Tööprojekt.  1998 
Järvakandi alevivalitsus  Järvakandi alevi veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava. 1998 
Ehitusekspertiisibüroo OÜ  Põlula Põhikooli veevarustuse ja kanalisatsiooni renoveerimine. 1998 
Vanglate Amet  Keskvangla kanalisatsiooni projekteerimine. 1998-2000 
Sindi Linnavalitsus  Sindi linna keskosa sademevee kanalisatsiooni tehniline projekt. 1998 
Keila Linnavalitsus/ AS Koger & Sumberg Keskkonnaehitus  Keila linna lõuna rajooni vee- ja kanalisatsiooni projekt. 1998-1999 
OÜ Vändra MP  Vändra alevi VK perspektiivskeem. 1998 
Taani Keskkonnaagentuur/ Keskkonnauuringute Keskus  Veeteenuste parandamise programm. 1998 
Suure-Jaani Linnavalitsus  Suure-Jaani veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava. 1998 
AS Eesti Veevärk  Pärnu reoveesette kompostimissõlme projekteerimine. 1997 
Roosna-Alliku vallavalitsus  Roosna-Alliku kanalisatsiooni arengukava. 1997 
Keskkonnaministeerium  Eesti-Soome veekaitse lepingust tulenev reoveepuhastus­süsteemide renoveerimise- ja investeeringute otstarbekuse hindamine. 1997 
AS Viljandi Veevärk  Tüma puhastusseadmete tehniline projekt. 1997-1998 
Võhma linnavalitsus/ AS Maves  Hinnang Võhma linna reoveepuhastusele. 1997 
Lääne Maavalitsus/ Taani Keskkonnaagentuur/ RambØll  Matsalu kuue väikeasula reoveepuhastid. Eelprojektid ja tööprojektid. 1997-1999 
Vasalemma Vallavalitsus  Ämari asula veevarustuse ja kanalisatsiooni inventariseerimine ja eelprojekt. 1997-1998 
Munitsipaalettevõte Rakvere Vesi  Tallinna tn ja Pika tn - Posti tn veevõrkude ja kanalisatsiooni tööprojekt. 1997 
Viljandi Linnavalitsus  Kösti reoveepumpla ja torustike tööprojekt. 1997 
AS UBS  Haabersti linnaosa Eeriku elamurajooni väliskommunikatsioonid. Tööjoonised.  1997 
Tahkuranna vallavalitsus  Võiste asula veevarustuse ja kanalisatsiooni arenguskeem. 1997 
AS R.N.  Lukoili motelli pumbamaja projekt Krasnogorskis. 1997 
Kärdla Veevärk AS  Kärdla linna veevarustuse ja kanalisatsiooni skeem. Projekt.  1997 
Imavere Vallavalitsus  Reoveepuhasti projekteerimine. 1997 
Lääne Maavalitsus  Lihula reoveepuhasti mudakäitlus. Variantide võrdlus.  1996-1997 
Tapa Linnavalitsus  Tapa linna reoveepuhasti seadmetarne- ja käivitusperioodi järelevalve. 1996-1997 
Lääne Maavalitsus/ Soome Vabariigi keskkonna- ministeerium  Lihula linna reoveepuhasti. Tööprojekt, ehituse järelevalve.  1996-1997 
Häädemeeste Vallavalitsus  Treimani asula kanalisatsiooni ja reoveepuhasti projekteerimine. 1996 
Audru Vallavalitsus  Audru aleviku kanalisatsiooniskeemi koostamine. 1996 
AS ECOMATIC  Narva linna soojusvarustuse projekt. Veevarustussüsteemi riski hinnang.  1996 
AS Kihnurand / Schöttli Intermetall AG Eesti Kihnu reovee väikepuhasti projekt. 1996 
Imavere Vallavalitsus  Imavere reoveepumpla ja puhasti rekonstruktsioon. 1996 
Norconsult International A.S. Haapsalu-Matsalu keskkonnaprojekt. Kullamaa ja Koluvere puhastite eelkavandid. 1996 
Valga Linnavalitsus  Valga linna kanalisatsiooniskeemi korrektuur. 1996 
Munitsipaalettevõte Kermot  Kehra linna veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava. 1996 
Soome Vabariigi Välisministeerium/ Maa ja Vesi OY    
Rae Vallavalitsus  Rae Valla Peetri küla sademe- ja drenaazvete skeem. 1996 
Paikuse Vallavalitsus  Paikuse valla veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava. 1995-1996 
Pärnu-Jaagupi Vallavalitsus  Pärnu-Jaagupi alevi veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava. 1995-1996 
Häädemeeste Vallavalitsus  Häädemeeste valla keskkonnaprojekt.  1995 
Imavere Vallavalitsus  Imavere asula kanalisatsiooni arengukava. 1995 
Munitsipaalettevõte Tamsalu TAMKO  Tamsalu alevi veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimine. Tööjoonised.  1995-1997 
Jõelähtme Vallavalitsus  Iru küla ühepereelamute piirkonna kanalisatsioon. Tehnilis-majanduslik võrdlus.  1995 
Narva-Jõesuu Linnavalitsus  Narva-Jõesuu reoveepumpla. Tööjoonised.  1994-1995 
Kilingi-Nõmme Linnavalitsus  Kilingi-Nõmme linna kanalisatsioon. Tööjoonised.  1994 
Kilingi-Nõmme Linnavalitsus  Kilingi-Nõmme linna reoveepuhasti. Ehituskorraldus ja ehituse järelevalve.  1994 
AS Panel  Puidutsehhi elektrivarustus ja sanitaartehnika. Tööjoonised.  1994 
Lukoil / AS Tõnis Tarbe  Bensiinijaama veevarustus, olme- ja sademevee kanalisatsioon, Ðiauliai, Leedu. Tööjoonised.  1994 
Tallinna VKME  Tallinna sademevee kanalisatsioon. Uue skeemi koostamine.  1994-1995 
OY Uponor AB  Kedainiai linna veekäitlusjaam, Leedu. Tööjooniste korrigeerimine.  1994 
Viljandi Veevärk  Viljandi linna kanalisatsiooni arengukava. Tehnilis-majanduslik põhjendus.  1994 
Lukoil / AS Tõnis Tarbe  Bensiinijaama veevarustus, olme- ja sademevee kanalisatsioon, Moskva. Tööjoonised.  1994 
Kilingi-Nõmme Linnavalitsus  Kilingi-Nõmme linna reoveepuhasti. Tööprojekt.  1993-1994 
Soome Vabariigi Keskkonna- ministeerium/ Maa ja Vesi Oy  Lahdenpohja linna reoveepuhasti, Karjala. Ehitusjärelevalve.  1993-1994 
Keskkonnaministeerium  Narva - Jõesuu kanalisatsioon. Tehnilis-majanduslik hinnang. 1993 
Lääne Maavalitsus/ Soome Keskkonnaministeerium  Lihula linna reoveepuhasti. Projekt.  1993 
Kilingi-Nõmme Linnavalitsus  Kilingi-Nõmme linna kanalisatsioon. Arengukava.  1993 
Pärnu-Jaagupi Alevivalitsus  Pärnu-Jaagupi reoveepumpla. Tööprojekt.  1993 
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengu Pank/ Maa ja Vesi Oy Tallinna linna veevarustuse- ja kanalisatsiooni arengukava.  1993 
Pärnu Vesi  Pärnu linna Reiu veekäitlusjaam. Tehnilis-majanduslik põhjendus.  1993 
Keskkonnaministeerium  Hinnang Pärnu linna veevarustusele. 1992 
RAS Suva  Veemajanduse optimeerimise võimaluste uurimus.  1992 
AS Lekto  Veekäitlemise tehnoloogiline skeem.  1992 
Tallinna VKTV / AS Eesti Projekt  Tallinna joogivee puhastusseadmete laiendus. Eelprojekt ja tehnoloogia tööjoonised.  1991-1992 
Tallinna VKTV  Maardu tööstusrajooni sademevee kanalisatsioon. Rekonstrueerimise projekt.  1991 
Tallinna VKTV  Lasnamäe veemagistraal. Tööprojekt.  1991 

web by OK Interactive