OÜ ENTEC EESTI

Sisukord

Firma
Uudised
Pöyry Eestis
AS Pöyry Entec struktuur
Missioon
Tegutsemispõhimõtted
Kvaliteedijuhtimissüsteem
Kasutatav tarkvara
Ajalugu
Töökuulutused
Tehtud tööd
Veevarustus ja kanalisatsioon
Jäätmemajandus
Omanikujärelevalve
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnaekspertiisid
Keskkonnaauditid
Pinnase ja õhureostuse uuringud
Tasuvusuuringud
Infrastruktuur
Regionaalplaneeringud
Valla ja linna üldplaneeringud
 
Tehtud tööd
Koostamisel olevad tööd
Detailplaneeringud
Tehtud tööd
Koostamisel olevad tööd
Arengukavad
Maastikuarhitektuur
Tehtud tööd
Arhitektuur
Teenused
Konsultatsioon
Maakasutuspiirangute selgitamine investeerijale
Veevarustus ja kanalisatsioon
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava
Jäätmemajandus
Jäätmekavade koostamine
Jäätmejaamade projekteerimine
Jäätmemajade projekteerimine
Kompostimisprojektid
Keskkond
Keskkonnamõju hindamine (KMH)
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)
Keskkonnaauditeerimine
Keskkonnalubade taotlused
Tehnilis-majanduslikud hinnangud ja uuringud
Prügilate projekteerimine ja sulgemisprojektid
Tasuvusuuringud
Infrastruktuur
Planeeringud
Regionaalplaneeringud
Üldplaneeringud ja teemaplaneeringud
Detailplaneeringu eskiisid
Detailplaneeringud
Arhitektuur
Maastikuarhitektuur
Omanikujärelevalve
Kasulik
Artiklid
Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala 3D mudel internetis
Dokumendid
Avalikud dokumendid
Maardu linnas Paemurru 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, Riigimaa 5, Riigimaa 6 ja Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eskiis ja KSH programmi eelnõu avalikustamiseks.
Jõesuu küla Laheranna 1 ja Jõesuu puhkeala kinnistute, Ihasalu küla Laheranna 5-8 ja Jõesuu puhkeala kinnistute detailplaneering
Muhu valla miljööväärtuslike külade teemaplaneering
Lingid
Kontakt
Töötajad
 
web by OK Interactive